OK

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

PRAVDIVÝ SVETONÁZOR

 

 

a./ Pod vplyvom novodobých vedeckých, politických, filozofických, ekonomických,  zákonníckych aj chrámových myšlienok, nespoluexistujete v harmónii so Zemou, ani s Vesmírom. Naopak. Konáte naruby voči Zemi i Vesmíru a tým aj proti sebe, bez ohľadu na to či je vaše založenie vedecké, politické, filozofické,  zákonnícke alebo chrámové, a aj na to, akú máte ekonomickú úroveň. Je to tak preto. 

 • Vedy Vám neobjasňujú základ existencie, ani podstatu života a smrti. 
 • Chrámové / cirkevné organizácie nezjavujú identitu skutočného Boha. 
 • Filozofie nevysvetľujú zmysel súcna čohokoľvek.

  

b./ Problém je v tom. Dokiaľ nespoznáte dva Božské princípy z ktorých je vytvorené všetko  jestvujúce okrem nich, a k tomu aj

 • podstatu súcna života i smrti,
 • Boha,
 • i zmysel spolubytia všetkého toho čo je,

dovtedy nemôžete rozumieť správne vôbec ničomu, preto do tej doby nedokážete mať pravdivý svetonázor na ktorom by ste si založili 

 • reálne náboženstvo,
 • osvietenú vedu,
 • zmysluplnú filozofiu,
 • šetrnú / sporivú ekonomiku,
 • nestranné normy, princípy i pravidlá,
 • spravodlivé práva,
 • dôveryhodnú politiku,

a na tom všetkom rozumné aj zodpovedné človečenské žitie.

 

c./ V nastávajúcich časoch budete potrebovať pravdivé informácie zverejnené na týchto stránkach všetci, bez ohľadu na to kým alebo čím ktokoľvek z Vás je, a aj na to, komu alebo čomu ktokoľvek z Vás verí, lebo

 • budete musieť riešiť také Vaše osobné aj kolektívne  životné situácie i stavy, ktoré bez predmetných informácií nikdy správne nevyriešite.

 

d./ Prostredníctvom týchto stránok Vám budú poskytnuté inštrukcie  zjavujúce ako je potrebné žiť, aby to bolo vo vzťahu k Bohu, pravde, životu, smrti, Zemi, galaxii i vesmíru správne.

 • Ako s predmetnými informáciami naložíte, to je jedine a len Vaša osobná aj kolektívna vec.

Ak s nimi naložíte správne, väčšina ľudí prežije to, čo Vám spôsobí danosť ktorú ste zmocnili  doterajším spôsobom existencie väčšiny ľudí k tomu, aby nad ľudstvom vládla.

 • Ak nesprávne, väčšina ľudstva zanikne, pretože to, čomu ste umožnili aby to skrze amorálnosť i nemravnosť väčšiny ľudí nad ľudstvom aj nad pozemským životom vládlo, nie je v žiadnom prípade dobro, ale ani príliš malé zlo.

 

e./ Z necnostnosti a zo lživosti, alebo z viery v lživé vedecké, politické, filozofické, ekonomické, právnické, zákonnícke či chrámové informácie povstáva ľudská amorálnosť, nemravnosť, nezodpovednosť, a tým aj vina ľudí vo vzťahu k Bohu, pravde, životu, smrti, vesmíru, galaxii, slnečnej sústave, Zemi, ale i k pozemskému existenčnému prostrediu, k pozemskej prírode, a preto aj k tomu, čo je živé na Zemi.

 • Ovocím toho všetkého je príliš veľké, príliš dlho trvajúce globálne ľudské zlo. Najvyšším poslaním prílišného, príliš dlho trvajúceho zla ako takého je, zlikvidovať ten život, skrze ktorý sa to zlo realizuje.

 

f./ Z cnostnosti a z pravdivosti, alebo z viery v  pravdivé vedecké,  politické, filozofické, ekonomické, právnické, zákonnícke alebo chrámové informácie   povstáva ľudská morálnosť, mravnosť, zodpovednosť, a tým aj nevinnosť ľudí vo vzťahu k Bohu, pravde, životu, smrti, vesmíru, galaxii, slnečnej sústave, Zemi, ale i k pozemskému existenčnému prostrediu, k pozemskej prírode, a preto aj k tomu, čo je živé na Zemi.

 • Ovocím toho všetkého je dočasné ľudské dobro, eventuálne dočasné, najmenšie možné globálne ľudké zlo. Najvyšším poslaním dobra / najvyšším poslaním najmenšieho možného globálneho ľudského zla ako takého je, udržovať pri živote ten život, skrze ktorý sa dobro, čiže v našom prípade najmenšie možné globálne ľudské zlo realizuje.

  

g./ Dobro aj zlo sú danosti prítomné na každom mieste života. Ideálny svet tvorený len dobrom // ideálne nebesia //, alebo najhorší možný svet tvorený len zlom // najhoršie možné peklo //,  neexistuje. Na tom mieste života, kde väčšina tam žijúcich inteligentných bytostí žije morálne i mravne / v globálne čo najmenej možne amorálne i nemravne, tam vznikajú nebesia.

 • Na tom mieste života, kde väčšina tam žijúcich inteligentných bytostí žije amorálne i nemravne / v globálne čo najmenej možne morálne i mravne, tam vzniká peklo.

Málo rozvinutá inteligencia, nevedomosť v otázkach základu existencie, podstaty Života a Smrti, Boha, aj zmyslu bytia toho čo jestvuje, viera ľudí  v lživé vedecké, politické, filozofické, ekonomické, právnické, zákonnícke či chrámové informácie a z toho vyplývajúca prílišná, príliš dlho trvajúca nerozumnosť, amorálnosť i nemravnosť väčšiny ľudí.

 • To sú hlavné dôvody,  pre ktorý sa pozemský raj mení pod tlakom príliš dlho trvajúceho nesprávneho spôsobu existencie tých ľudí na horšie a horšie pozemské peklo.  

 

h./ Nebesia i peklá existujú. Život žiadnej ľudskej bytosti narodením sa jej pozemského tela nezačal, a stratou toho tela neskončí. Tým je dané.

 • Ľudský osud, čiže aj najvyšší možný súd  a najvyššia možná spravodlivosť realizujúca sa nad ľuďmi, jestvuje.

Najvyšší súd aj najvyššiu spravodlivosť si vykonáva každá ľudská bytosť sama nad sebou tým, či v čase jej terajšieho  žitia realizuje prevažne morálny / v globále čo najmenej možne amorálny, alebo prevažne amorálny / v globále čo najmenej možne morálny  spôsob existencie čiže tým, či výsledkom jej súčasného spôsobu existencie je prevažne dobro / čo najmenšie možné zlo, alebo prevažne zlo / čo najmenšie možné dobro. 

 • Ak dobro / v globále čo najmenšie možné zlo, v takom prípade je údelom nasledujúceho úseku života ľudskej bytosti prežiť ten život v niektorých, v globálne čo najmenej možne amorálnych / v niektorých lepších nebesiach.
 • Keď zlo / v globálne čo najmenšie možné dobro, v  takom prípade je údelom nasledujúceho úseku života ľudskej bytosti prežiť ten život v globále viac amorálnom / v niektorom horšom pekle.

 

ch./ Keby  život  ľudskej bytosti začal narodením sa  jej pozemského tela a skončil  definitívne smrťou  toho tela, vtedy by bolo absolútne jedno čo ktokoľvek z ľudí zrealizuje v čase jeho žitia  na Zemi a tým aj vo vesmíre, pretože ak by to bolo tak,

 • vtedy nie len ľudský, ale ani žiadny iný život nemá pre nikoho z ľudí absolútne žiadnu cenu.

 

i./ Keby život ľudskej bytosti skončil smrťou jej pozemského tela definitívne, v takom prípade neexistuje dôvod aby jednorazovo súci ľudia hľadali a ctili Boha, alebo aby verili v bytie nebies či pekla,

 • ale ani dôvod k tomu, aby realizovali akúkoľvek politiku, vedu, ekonomiku, právo, náboženstvo, lebo len raz súci ľudia sú od všetkého absolútne dokonale slobodní čo znamená, že len raz existujúca ľudská bytosť nemá dôvod k tomu,

aby sa v čase jej jednorazového a zato bezvýznamného žitia riadila akýmikoľvek, kýmkoľvek jej vnútenými normami, princípmi, pravidlami, predpismi, čiže ani dôvod k tomu, aby rešpektovala akúkoľvek Božskú či ľudskú, eventuálne prírodnú moc.

 • Len raz žijúci ľudia nemajú totiž dôvod realizovať pravdivosť a cnostnosť / morálnosť, a tým aj mravnosť, nevinnosť, dobro či lásku v ich osobnom, respektíve v ich kolektívnom žití.

  

j./ Keď chápem, že  jednorazový život každej ľudskej bytosti žijúcej na Zemi skončí definitívne smrťou jej pozemského  tela potom viem, že si pred seba nemôžem postaviť žiadny taký cieľ, ktorého naplnenie by bolo skutočným zmyslom môjho dočasého pozemského bytia, lebo v jeho naplnení by spočíval kladný osud nasledujúceho úseku môjho života / môjho posmrtného života.

 • Dokiaľ nemám k dispozícií vedomosti dávajúce mi absolútnu istotu v tom, že môj pozemský život získaním môjho pozemského tela nezačal, a stratou toho tela neskončí, dovtedy nemám pred sebou žiadnu budúcnosť, a preto ani žiadny osud či zmysluplný cieľ.

Ako sa môžem naozaj tešiť zo života alebo z toho, že žijem? Ako môžem dosiahnuť to, aby som  mal po celý čas mojej existencie na Zemi prevažne morálne i mravné  myšlienky? Ak existujem len raz, aký dôvod mám k tomu, aby som žil morálne, mravne, nevinne, aby som miloval a bol dobrý ? Prečo by som tu mal uskutočňovať lásku i dobro a tým sa usilovať o to, aby som si pripravil prijateľný osud nasledujúceho úseku  života ktorý chcem prežiť v niektorých nebesiach, keď žijem v presvedčení, že posmrtné pokračovanie môjho života neexistuje?

 

k./ Vedzte.

 • Vy, ktorí odmietate uznať jestvovanie Boha.
 • Vy, ktorí nútite ľudí veriť v danosti, ktoré nemajú právo nosiť titul Boha.
 • Vy, ktorí spochybňujete súcno nebies i pekiel.
 • Vy, ktorí tvrdíte že všetko je jedno, lebo smrťou Vášho pozemského tela Váš život skončí definitívne,

a teda Vy, ktorí pohŕdate Bohom, pravdou, láskou, dobrom, morálnosťou, mravnosťou, nevinnosťou a tým aj životom i osudom. 

Je to najväčšia možná chyba Vášho terajšieho života, pretože Boh, nebesia, peklá, posmrtný život čiže aj najvyšší súd, najvyššia spravodlivosť a osud sú danosti, ktoré skutočne existujú !

 

 

 

PDF súbory netlačiť! Tam, kde sa likvidujú lesy, tam sa stráca voda.

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.