OK

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

PRAVDIVÝ SVETONÁZOR

 

 

a./ Pod vplyvom novodobých vedeckých, politických, filozofických, ekonomických,  zákonníckych aj chrámových myšlienok, nespoluexistujete v harmónii so Zemou, ani s Vesmírom. Naopak. Konáte naruby voči Zemi i Vesmíru a tým aj proti sebe, bez ohľadu na to či je vaše založenie vedecké, politické, filozofické,  zákonnícké alebo chrámové, a aj na to, akú máte ekonomickú úroveň. Je to tak preto. 

 • Vedy Vám neobjasňujú základ existencie, ani podstatu života a smrti.
 • Chrámové / cirkevné organizácie nezjavujú identitu skutočného Boha.
 • Filozofie nevysvetľujú zmysel súcna čohokoľvek.

 

b./ Problém je v tom. Dokiaľ nespoznáte danosti ktoré sú skutočným základom existencie sveta, a k tomu aj

 • podstatu súcna života i smrti,
 • Boha,
 • i zmysel spolubytia všetkého toho čo je,

dovtedy nemôžete rozumieť správne vôbec ničomu, preto do tej doby nedokážete mať pravdivý svetonázor na ktorom by ste si založili 

 • skutočné náboženstvo,osvietenú vedu,
 • zmysluplnú filozofiu,
 • šetrnú / sporivú ekonomiku,
 • nestranné normy, princípy i pravidlá,
 • spravodlivé právo,
 • dôveryhodnú politiku,

a na tom všetkom rozumné aj zodpovedné človečenské žitie.

 

 

c./ V nastávajúcich časoch budete potrebovať pravdivé informácie zverejnené na týchto stránkach všetci, bez ohľadu na to kým alebo čím ktokoľvek z Vás je, a aj na to, komu alebo čomu ktokoľvek z Vás verí, lebo kvôli amorálnemu i nemravnému spôsobu existencie väčšiny ľudí budete nútení riešiť také Vaše osobné aj kolektívne  životné situácie i stavy, ktoré bez predmetných informácií nikdy správne nevyriešite.

 • Ako s predmetnými informáciami naložíte, to je jedine a len Vaša osobná aj kolektívna vec.

 

 

d./ Z necnostnosti a zo lživosti, ale aj z viery v lživé vedecké, politické, filozofické, ekonomické, právnické, zákonnícké či chrámové informácie povstáva ľudská amorálnosť, nemravnosť i nezodpovednosť.

 • Ovocím toho všetkého je ľudské zlo. Najvyšším poslaním zla je, zlikvidovať ten život, skrze ktorý sa zlo realizuje.

 

 

e./ Z cnostnosti a z pravdivosti, alebo z viery v  pravdivé vedecké,  politické, filozofické, ekonomické, právnické, zákonnícké alebo chrámové informácie   povstáva ľudská morálnosť, mravnosť, zodpovednosť.

 • Ovocím toho všetkého je ľudské dobro. Najvyšším poslaním dobra je, udržovať pri živote ten život, skrze ktorý sa dobro realizuje.

 

 

f./ Dobro aj zlo sú danosti prítomné na každom mieste života. Ideálny svet neexistuje. Na tom mieste života, kde väčšina tam žijúcich inteligentných bytostí žije prevažne morálne i mravne, tam vznikajú nebesia.

 • Na tom mieste života, kde väčšina tam žijúcich inteligentných bytostí žije prevažne amorálne i nemravne, tam vzniká peklo.

To sú dôvody,  pre ktorý sa pozemský svet mení pod tlakom prílišnej, príliš dlho trvajúcej amorálnosti i nemravnosti väčšiny ľudí, na pozemské peklo.  

 

 

g./ Nebesia i peklá existujú. Život žiadnej ľudskej bytosti narodením sa jej pozemského tela nezačal, a stratou toho tela neskončí. Tým je dané.

 • Ľudský osud, čiže aj najvyšší možný súd  a najvyššia možná spravodlivosť realizujúca sa nad ľuďmi, jestvuje.

Najvyšší súd aj najvyššiu spravodlivosť si vykonáva každá ľudská bytosť sama nad sebou tým, či v čase jej terajšieho  žitia realizuje prevažne morálny, alebo prevažne amorálny spôsob existencie čiže tým, či výsledkom jej súčasného spôsobu existencie je prevažne dobro, alebo prevažne zlo. 

 • Ak dobro, v takom prípade je údelom nasledujúceho úseku života ľudskej bytosti prežiť ten život v niektorých nebesiach.

Keď zlo, v  takom prípade je údelom nasledujúceho úseku života ľudskej bytosti prežiť ten život v niektorom pekle.

 

 

h./ Keby  život  ľudskej bytosti začal narodením sa  jej pozemského tela a skončil  definitívne smrťou toho tela, vtedy by bolo absolútne jedno čo ktokoľvek z ľudí zrealizuje v čase jeho žitia  na Zemi a tým aj vo vesmíre, pretože ak by to bolo tak,

 • vtedy nie len ľudský, ale ani žiadny iný život nemá pre nikoho z ľudí absolútne žiadnu cenu.

 

 

ch./ Keby život ľudskej bytosti skončil smrťou jej pozemského tela definitívne, v takom prípade neexistuje dôvod aby jednorazovo súci ľudia hľadali a ctili Boha, alebo aby verili v bytie nebies či pekla,

 • ale ani dôvod k tomu, aby realizovali akúkoľvek politiku, vedu, ekonomiku, právo, náboženstvo morálne i mravne, lebo len raz súci ľudia sú od všetkého absolútne dokonale slobodní čo znamená, že len raz existujúca ľudská bytosť nemá dôvod k tomu,

aby sa v čase jej jednorazového a preto bezvýznamného žitia riadila akýmikoľvek, kýmkoľvek jej vnútenými normami, princípmi, pravidlami, predpismi, čiže ani dôvod k tomu, aby rešpektovala vládu či moc.

 • Len raz žijúci ľudia nemajú totiž dôvod realizovať pravdivosť a cnostnosť / morálnosť, a tým aj mravnosť, nevinnosť, dobro či lásku v ich osobnom, respektíve v ich kolektívnom žití.

 

 

i./ Keď chápem, že  jednorazový život každej ľudskej bytosti žijúcej na Zemi skončí definitívne smrťou jej pozemského  tela potom viem, že si pred seba nemôžem postaviť žiadny zmysluplný, a teda taký cieľ, ktorého naplnenie by bolo zmyslom môjho dočasného pozemského bytia, lebo v jeho naplnení by spočíval kladný osud nasledujúceho úseku môjho života / môjho posmrtného života.

 • Inými slovami to isté. Dokiaľ nemám k dispozícií vedomosti dávajúce mi absolútnu istotu v tom, že môj pozemský život získaním môjho pozemského tela nezačal, a stratou toho tela neskončí, dovtedy nemám pred sebou žiadnu budúcnosť a preto ani žiadny osud, čiže ani žiadny zmysluplný cieľ, ktorý by bol naplnením dôvodu môjho bytia i žitia.

Ako sa v takom prípade môžem naozaj tešiť zo života alebo z toho, že žijem? Ak existujem len raz, aký dôvod mám k tomu, aby som žil morálne, mravne, nevinne, aby som miloval život a bol k čomukoľvek súcemu okrem mňa dobrý ? Prečo by som sa mal usilovať o to, aby som si pripravil prijateľný osud nasledujúceho úseku  môjho života chtiac ho prežiť v niektorých nebesiach, keď žijem v presvedčení, že posmrtné pokračovanie môjho života neexistuje?

 

 

j./ Vedzte.

 • Vy, ktorí popierate súcno Boha.
 • Vy, ktorí spochybňujete bytie nebies i pekiel.
 • Vy, ktorí tvrdíte že všetko je jedno, lebo smrťou Vášho pozemského tela Váš život skončí definitívne,

a teda Vy, ktorí pohŕdate životom i osudom. Je to najväčšia možná chyba Vášho terajšieho života pretože Boh, nebesia, peklá, posmrtný život, čiže aj najvyšší súd, najvyššia spravodlivosť a osud sú danosti, ktoré existujú !

 

 

 

 

PDF súbory netlačiť! Tam, kde sa likvidujú lesy, tam sa stráca voda.

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.